• เงินเดือน
  10,001 - 15,000 ฿
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  2 อัตรา
 • ประสบการณ์
  1 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  ชาย/หญิง
 • อายุ
  ไม่เกิน 35 ปี
 • ระดับการศึกษา
  ปวช

คุณสมบัติ

1.จบการศึกษา วุฒิ ปวช. ขึ้นไปทุกสาขา หรือ ผ่านประสบการณ์ด้านเร่งรัดหนี้สิน
2.อายุ 23 ปี ขึ้นไปไม่จำกัดเพศ
3.มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
4.สามารถใช้โปรแกรม Word , Excel , Power point โปรแกรมสำเร็จรูป ต่างๆได้
5.มีทักษะในการเจรจา ต่อรอง และติดต่อประสานงานกับบุคคล หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
6.มีความซื่อสัตย์ มีทัศนะคติที่ดี มีไหวพริบและมีความกระตือรือร้น สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
7.สามารถทุ่มเทการทำงานด้วยความเต็มใจ

รายละเอียดงาน

1.ให้คำปรึกษา สอนงาน
2.บริหารจัดการ เพื่อให้ทีมได้มาซึ่งยอดจัดเก็บตามเป้าหมาย
3.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
4.ตรวจสอบ(Review) บัญชีของผู้ใต้บังคับบัญชา
5.สืบค้น ค้นหาข้อมูล ให้ได้มาซึ่งข้อมูลการติดต่อผู้เช่า หรือผู้ค้ำ เพื่อติดตามทวงถามหนี้
6.เจรจาต่อรอง และเสนอทางเลือก เพื่อให้ได้มาซึ่งยอดชำระ หรือรับทรัพย์สินคืน
7.ปฏิบัติงานด้วยใจให้บริการ ให้คำปรึกษา ช่วยหาทางออก และเสนอทางเลือกให้กับลูกค้าเป็นอย่างดี

สวัสดิการ

1.ประกันสัมคม
2.ยูนิฟอร์ม

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
บริษัท ที.พี.เอส รุ่งเรืองกิจ จำกัด
ฝ่ายบุคคล
164/1 หมู่ 2 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
-
0632720259
055301481
http://www.tpsrrk.com/
ค้นหางาน