• เงินเดือน
  ตามตกลง
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  2 อัตรา
 • ประสบการณ์
  1 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  หญิง
 • อายุ
  ไม่เกิน 35 ปี
 • ระดับการศึกษา
  ม.ปลาย

คุณสมบัติ

มีสัญชาติไทย
เพศ หญิง
อายุ 20 - 35 ปี
วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช.- ปวส.
สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจําตัว
ไม่สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ไม่เล่นการพนัน
ถ้ามีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีทัศนคติที่ดีต่องาน
มีความรับผิดชอบ,ขยัน สามารถทํางานภายใต้แรงกดดันได้
ไม่ทําธุรกิจออนไลน์
มีความประพฤติดีและไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก
เพราะกระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

รายละเอียดงาน

- เงินเดือน 350 บาท/วัน (มีค่าล่วงเวลา OT)
- สวัสดิการ มีที่พักให้

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
- ทําความสะอาดหลอดเก็บเลือด
- ช่วยงานในกระบวนการผลิต ได้แก่ ติดฉลาก ปิดจุก เบิกวัตถุดิบ ทําความสะอาดห้องผลิต จัดเก็บผลิตภัณฑ์เข้าคลังสินค้า เป็นต้น

- ปฏิบัติงาน ณ อาคารมหาธรรมราชา มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัด พิษณุโลก
ทํางานวันจันทร์ - ศุกร์ , หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลาทํางาน 08.30 น. - 16:30 น.

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
บริษัท วี เมด แล็บ เซ็นเตอร์ จํากัด
คุณพิทยารัตน์
เลขที่ 99 หมู่ 9 อาคารมหาธรรมราชา 8 ห้อง TB 304 ชั้นที่ 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
-
0946065164
-
https://www.wemedlab.com/th/home/
ค้นหางาน