• เงินเดือน
  15,001 - 20,000 ฿
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  1 อัตรา
 • ประสบการณ์
  1 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  ชาย/หญิง
 • อายุ
  ไม่เกิน 35 ปี
 • ระดับการศึกษา
  ปริญญาตรี

คุณสมบัติ

- ต้องทำงำนภำยใต้ควำมกดดัน ที่ลูกค้ำจะมีควำมกังวลเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์
- ควำมละเอียดในกำรควบคุมกำรตอบของแอดมินที่อยู่ภำยใต้กำรดูแลของตนเอง

รายละเอียดงาน

รับผิดชอบดูแลช่องทำงกำรติดต่อของบริษัท (ช่องทำงออนไลน์) และสำมำรถเสนอขำยสินค้ำ, ปิดกำรขำยในช่องทำงของบริษัทให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนด ส่งต่อออเดอร์ที่เข้ำมำทำงช่องทำงบริษัทให้กับ CRM เพื่อดูแลต่อ

สวัสดิการ

- เงินเดือน
- ค่าคอมมิสชั่น
- โบนัสรายสัปดาห์ (ตามยอดที่ทำได้)
- โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- เบี้ยเลี้ยง
- คอร์สเรียนเสริมทักษะ (ตามคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่ง)
- วันหยุดประจำปี (ตามกฎหมายแรงงาน)
- กิจกรรมสันทนาการ
- ท่องเที่ยวประจำปี
- อาหารกลางวัน+เครื่องดื่ม
- ประกันสังคม
- ยูนิฟอร์มพนักงาน

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
คาร่า คอร์ปอเรชั่น / สิงห์ มูฟ / สิงห โกลบอล
คุณเตชินี ศรีสุพรรณ
59/163-164 ศูนย์การค้าปทุมทอง ถนนศรีธรรมไตรปิฎก ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
055251258
-
-
ค้นหางาน