ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ


     เพื่อให้เกิดประโชยน์สูงสุดแก่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ PHITLOKJOB.COM ทั้งผู้ประกอบการและผู้หางาน และเพื่อเป็นมาตราฐานในการใช้งานเว็บไซต์ PHITLOKJOB.COM จึงกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ โดย PHITLOKJOB.COM ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ข้อตกลง เงื่อนไขต่างๆ ในการใช้งานเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งานแต่อย่างใด ทั้งนี้ ขอแนะนำให้ผู้ใช้งานอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
ผู้ประกอบการ
1. ขอบเขตการใช้บริการ

1.1 สมาชิกผู้ประกอบการ จำเป็นจะต้องแจ้งข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครใช้บริการอย่างละเอียดครบถ้วนและ ถูกต้องตามความเป็นจริงหากตรวจสอบพบในภายหลังว่าสมาชิกผู้ประกอบการ ได้ให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ไม่ครบถ้วนและ/หรือไม่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการแก่สมาชิกผู้ประกอบการท่านนั้น โดยไม่มีการเตือนหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าใช้จ่ายใดๆ (ถ้ามี) ทั้งสิ้น

1.2 สมาชิกผู้ประกอบการที่อยู่ในธุรกิจนายหน้าหรือตัวแทนขายประกันฯ (ทุกประเภท เช่น ประกันภัย, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันชีวิต เป็นต้น) ธุรกิจนายหน้าหาคนไปทำงาน ธุรกิจขายตรง ธุรกิจหาสมาชิกหรือแชร์ลูกโซ่ ธุรกิจด้านสินเชื่อ บัตรเครดิต สถาบันการเงินต่างๆ หรือธุรกิจอื่นๆ ที่มีความเหมือนหรือคล้ายคลึงกับที่กล่าวมา ไม่สามารถใช้บริการของ PHITLOKJOB.COM ได้หากตรวจพบในภายหลังว่าสมาชิกผู้ประกอบการซึ่งอยู่ในธุรกิจหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอยู่ในธุรกิจ ดังที่กล่าวมาข้างต้นได้แอบแฝงเข้าใช้บริการ PHITLOKJOB.COM ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการแก่สมาชิกผู้ประกอบการ โดยไม่มีการเตือนหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าใช้จ่ายใดๆ (ถ้ามี) ทั้งสิ้น

1.3 สมาชิกผู้ประกอบการที่มีพฤติกรรม หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดตามข้อ 1.3.1, 1.3.2 และ 1.3.3 ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการแก่สมาชิกผู้ประกอบการ โดยไม่มีการเตือนหรือแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้ารวมทั้ง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ค่าใช้จ่ายใดๆ (ถ้ามี) ทั้งสิ้น

1.3.1 มีการร้องเรียน จากสมาชิกผู้สมัครงาน ว่าได้รับการติดต่อเชิญชวนจากสมาชิกผู้ประกอบการให้เข้าร่วมงานในตำแหน่งที่สมาชิกผู้สมัครงานไม่ได้ระบุไว้ในประวัติการสมัครงาน

1.3.2 แสดงข้อมูลอันเป็นเท็จ, ปลอมแปลงเอกสาร หรือแอบอ้างใช้ชื่อสถานประกอบการ ทั้งที่สมาชิกผู้ประกอบการนั้นๆ ไม่ได้รับมอบหมาย หรือมีหน้าที่ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับสถานประกอบการนั้นๆ ในการสมัครเป็นสมาชิกผู้ประกอบการแต่อย่างใด

1.3.3 โฆษณาชวนเชื่อในสินค้า และ/หรือบริการ ชี้นำในทางที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม หมิ่นประมาท รังควาญ ลามก อนาจาร กล่าวร้าย ใช้คำหยาบคาย ยั่วยุ ให้โกรธ ขู่เข็ญ คุกคาม ทำให้ผู้อื่นหรือผู้ประกอบการเสื่อมเสียชื่อเสียงหรืออับอาย ละเมิดสิทธิ ส่วนบุคคลของผู้อื่น

1.4 สมาชิกผู้ประกอบการจะต้องส่งมอบเอกสารตามระบุไว้ในระเบียบการสมัครสมาชิกเช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท, ภ.พ. 20 ให้โดยไม่บ่ายเบี่ยง ทั้งนี้ หากสมาชิกผู้ประกอบการไม่ส่งเอกสาร หรือส่งเอกสารอันเป็นเท็จ ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้ บริการแก่สมาชิกผู้ประกอบการ โดยไม่มีการ เตือนหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าใช้จ่ายใดๆ (ถ้ามี) ทั้งสิ้น

1.5 สมาชิกผู้ประกอบการจะได้รับสิทธิในการใช้บริการประกาศตำแหน่งงาน, ค้นประวัติผู้สมัครงานตาม จำนวนและระยะเวลาในการใช้งานที่ได้ระบุไว้ในวันสมัครสมาชิกอย่างครบถ้วนภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ทั้งนี้ PHITLOKJOB.COM ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ, ราคา, ของแถม โดยไม่ต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้าทั้งนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของสมาชิกผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ

2. การให้บริการสิทธิประโยชน์หลัก สำหรับสมาชิกผู้ประกอบการ

2.1 สามารถอัพเดตตำแหน่งงานได้ด้วยตัวเอง ( 1 ครั้ง/วัน )

2.2 สามารถประกาศตำแหน่งงานได้ด้วยตัวเองตลอด 24 ชั่วโมง

2.3 สามารถดูสถิติรายงานการใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

2.4 สามารถเพิ่มโลโก้บริษัท, ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท, Link ไปยังเว็บไซต์บริษัทของท่านได้

3. ด้านความปลอดภัย

เว็บไซต์ PHITLOKJOB.COM รองรับมาตรฐานสูงสุดการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่รับส่งผ่านอินเตอร์เน็ต (SSL Certificate)

4. ขอบเขตความรับผิดชอบ

4.1 PHITLOKJOB.COM ขอปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่สมาชิกผู้ประกอบการ อันเนื่องมาจากความบกพร่อง หรือความผิดพลาดของสมาชิกเอง หรือจากบุคคลภายนอก

4.2 PHITLOKJOB.COM ขอสงวนสิทธิ์ชดเชยการใช้งานตามดุลยพินิจ หากเกิดความผิดพลาดจากระบบเว็บไซต์ ยกเว้นกรณี ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาวะสงคราม โรคระบาด และอัคคีภัย

5. การละเมิดลิขสิทธิ์

เว็บไซต์ PHITLOKJOB.COM ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์/และสมาชิก ทราบถึงเนื้อหาบทความ ข้อความ ภาพ รูปภาพ กราฟฟิก งานออกแบบ โลโก้ เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า และอื่นๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ทั้งหมด หากบุคคลใดคัดลอก ปลอมแปลง นำไป ผลิตซ้ำ หรือปรับเปลี่ยนดัดแปลง เพื่อเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นหากกระทำ การใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุญาต ทางเว็บไซต์ PHITLOKJOB.COM จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิ์

6. การยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข

PHITLOKJOB.COM ยินดีให้บริการแก่สมาชิกผู้ประกอบการ ทุกท่านด้วยความจริงใจ เพื่อเป็นเว็บไซต์ สมัครงานสื่อกลาง เพื่อประโยชน์แก่สมาชิกทั้งมวล หากพบว่าสมาชิกท่านใดมีพฤติกรรมอันอาจทำให้เกิดความเสื่อม เสียต่อสมาชิกท่านอื่น หรือบุคคลอื่น จะดำเนินการเพิกถอนระบบบริการ และการบริการที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ สิทธิในการพิจารณาดำเนินการใดๆ ก็ตามในทุกกรณีให้ถือว่าทางเว็บไซต์เป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครสมาชิกผู้ประกอบการ เข้าใจและยอมรับตาม "ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ" เป็นอย่างดีและยืนยันจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีใดๆ ทั้งในทางแพ่งและในทางอาญาต่อบุคคลและ นิติบุคคล ผู้บริหารงานและคณะทำงานของ PHITLOKJOB.COM ในทุกกรณี จึงได้ตกลง ยืนยันการสมัครเป็นสมาชิก