• เงินเดือน
  ตามตกลง
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  2 อัตรา
 • ประสบการณ์
  10 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  ชาย/หญิง
 • อายุ
  ไม่จำกัดอายุ
 • ระดับการศึกษา
  ปริญญาตรี

คุณสมบัติ

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรม /สถาปัตยกรรม หรือเทียบเท่า * มีใบประกอบวิชาชีพ สถาปนิก หรือวิศวกร (ระดับสามัญจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
มีประสบการณ์ในงานปรับปรุง ต่อเติมอาคารไม่น้อยกว่า 10 ปี
มีประสบการณ์งานด้านบริหารโครงการ และทีมงานก่อสร้าง ได้ตามแผนงานเป็นอย่างดี
มีภาวะผู้นำ และทักษะการสื่อสาร การนำเสนอในที่สาธารณะได้เป็นอย่างดี
มีความคล่องตัว มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
สามารถขับขี่รถยนต์ในการเดินทางต่างจังหวัดและประจำหน่วยงานย่อยในจังหวัดพิษณุโลกได้
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานและAuto Cad

รายละเอียดงาน

- ติดต่อ/ ร่วมประชุม/ ประสานงานรับแนวนโบบาย จากเจ้าหน้าที่รัฐระดับต้น ถึงระดับสูง รวมทั้งหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดระยะการดำเนินโครงการ
- จัดทำแผนการดำเนินโครงการทั้งระยะสั้น และระยะยาว พร้อมติดตาม รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของโครงการผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด
- บริหารทีมงานภายใน ให้สามารถปฏิบัติงานโครงการได้ตามแผนงาน อย่างมีคุณภาพ ตรงตามเวลาส่งมอบ ภายใต้เงื่อนไขสัญญาว่าจ้าง
- บริหารงบประมาณโครงการภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพ อย่างเหมาะสม และตรวจสอบได้

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
ไตรพีระ จำกัด
อัจจิมา
-
0834773218
-
-
ค้นหางาน